preskoči na sadržaj

Osnovna škola Viktorovac Sisak

Login
 

 

Nastava na daljinu

 

 

Digitalni školski list

Učenička zadruga

Učimo njemački jezik

Školski odbor

ŠKOLSKI ODBOR

 

Školski odbor:

- utvrđuje prijedlog Statuta

- donosi opće akte Škole

- donosi godišnji plan i program rada i nadzire njegovo izvršavanje

- donosi školski kurikulum na prijedlog Učiteljskog vijeća

- donosi  financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun, te plan nabave na prijedlog ravnatelja

- imenuje i razrješava zamjenika ravnatelja u skladu s odredbama ovog Statuta

- daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad i sigurnost u Školi

- imenuje ravnatelja uz prethodnu suglasnost ministra obrazovanja

- daje ravnatelju prethodnu suglasnost u svezi sa zasnivanjem i  prestankom radnog odnosa u  Školi

- odlučuje o upućivanju radnika na prosudbu radne sposobnosti

- odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa

- odlučuje o žalbama protiv rješenja školskih tijela donesenih na osnovi  javnih ovlasti, osim kada je zakonom ili podzakonskim aktom određeno drukčije

- osniva učeničku zadrugu, klubove i udruge

- odlučuje samostalno o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretne imovine te investicijskim radovima čija je vrijednost od  70.000,00  do  200.000,00 kuna, a za usluge do 500.000,00 kuna

- bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora

- predlaže promjenu naziva i sjedišta Škole

- predlaže statusne promjene

- predlaže ravnatelju mjere poslovne politike Škole

- razmatra rezultate obrazovnog rada

- razmatra predstavke i prijedloge građana u svezi s radom Škole

- obavlja druge poslove određene propisima, ovim Statutom i drugim općim aktima Škole.

 

Uz prethodnu suglasnost osnivača:

- donosi Statut,

- odlučuje o promjeni djelatnosti Škole,

- odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretne imovine te investicijskim radovima čija je vrijednost veća od 200.000,00 kuna

- odlučuje o raspodjeli dobiti u skladu s posebnom odlukom osnivača

- odlučuje o  promjeni naziva i sjedišta Škole

- odlučuje o statusnim promjenama škole

- odlučuje o ustrojavanju cjelodnevnog ili produženog boravka učenika u Školi.


Članovi Školskog odbora OŠ Viktorovac

 

1. Tajana Čičak - predstavnica osnivača Grada Siska 

2. Karla Vrduka - predstavnik osnivača Grada Siska 

3. Ivan Radanović  - predstavnik osnivača Grada Siska

4. Hrvoje Kovačić - predstavnik Vijeća roditelja

5. Vedrana Šimić - predstavnica Radničkog vijeća - Zamjenica predsjednice

6. Sandro Stojić - predstavnik Učiteljskog vijeća

7. Dijana Skrbin Kovačić - predstavnica Učiteljskog vijeća - Predsjednica 


Članovima Školskog odbora mandat traje 4 godine, od Konstituirajuće sjednice, od 27.05.2021. do 27.05.2025.g.

 

preskoči na navigaciju